Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning i kraft.

Dataskyddsförordningen handlar om hur personuppgifter får hanteras och lagras. Här kan du läsa mer om hur Hemsex.se/DNCN Invest AB in och hanterar personuppgifter som rör dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för de uppgifter du ger oss eller som vi samlar in när du använder dig av våra tjänster, t ex via vår hemsida, nyhetsbrev, tävlingar, och dylikt.

1.3 Hemsex.se/DNCN Invest AB (“Hemsex”, “Hemsex.se”, “vår”, “oss” eller “vi”) är ansvariga för de personuppgifter som du ger oss. Vid frågor rörande vår personuppgiftspolicy ber vi dig skriftligen eller via telefon kontakta vår kundservice. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 7.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE, OCH HUR HANTERAR VI DIN PERSONDATA I ENLIGHET MED RÅDANDE LAGSTIFTNING

2.1 När du besöker Hemsex.se samlar vårt system automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder dig av vår hemsida. Data vårt system registrerar kan bl.a. vara vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din IP-adress, nätverksplats samt information om din dator, mobil eller surfplatta som gör det möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse och optimera Hemsex.se:s funktioner, liksom för att kunna utforma relevant marknadsföring.

Rättsligt underlag för vår hantering av denna data i samband med besök på hemsidan kan du finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

2.2 När du anmäler dig till Hemsex.se:s direkta marknadsföring, t ex på våra Facebooksida, nyhetsbrev eller dylikt, registrerar vi ditt namn, din e-postadress samt andra frivilliga uppgifter som du själv uppger i samband med att du skriver upp dig. Syftet är att kunna erbjuda dig mer relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för detta står att finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

2.3 När du köper en produkt på Hemsex.se eller kommunicerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter som du själv uppger, t ex ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, leveransmetod, IP-adress, samt vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat till oss. Dessa uppgifter registreras dels för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt, och dels för att administrera och tillgodose din retur- och reklamationsrätt, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led b. Uppgifter om köp på vår hemsida samlas dessutom in så att vi ska kunna uppfylla lagliga krav på bokföring och räkenskap, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led c. När vi registrerar din IP-adress är det för att Hemsex.se vill kunna motverka och förhindra bedrägeri. Rättsligt underlag för detta finner du i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

 

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Hemsex.se vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till Schenker, PostNord eller annan transportör som hanterar frakt och leverans av de varor som du har handlat hos oss. Om du köper produkter som inte finns på vårt lager kan dina uppgifter i undantagsfall vidarebefordras till tillverkaren som därefter ansvarar för att skicka ut den aktuella varan till dig.

3.2 Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a teknisk drift och underhåll, förbättringar på hemsidan, insamling av tillstånd att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, relevant marknadsföring samt betygsättning av vår verksamhet och våra produkter, kan ditt namn och e-postadress anförtros dessa. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Hemsexs vägnar har ingått skriftliga avtal med oss där de underlägger sig stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss.

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter med Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder, och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För maximal öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insynsrätt

4.2.1 Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften datan tjänar, vilka kategorier av personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas.

4.2.2 Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på info@hemsex.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta till den e-postadress begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

4.3 Rätten till korrigering

4.3.1 Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.

4.5 Rätten till begränsning av behandling

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar

4.7.1 Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den profilering, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.

4.7.2 Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter som vi företar oss på basis av vårt legitima intresse, jmf punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig begäran till oss på info@hemsex.se, jmf punkt 4.2.2.

4.9 Rätten att lämna klagomål

4.9.1 Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, per mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon på 08-657 61 00.

 

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Data som samlats in om din användning av Hemsex.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, våra tävlingar, nyhetsbrev eller dylikt, jmf punkt 2.1, 2.2 och punkt 2.3, kommer efter 2 år antingen raderas eller endast vara tillgänglig i anonymiserad form så att det inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser mm.

5.2 De personuppgifter som vi har samlat in i samband med din användning av Hemsex.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, våra tävlingar, nyhetsbrev eller dylikt, raderas eller anonymiseras när du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav.

5.3 De personuppgifter som vi samlar in i samband med beställningar lagda på Hemsex.se kommer i regel att raderas eller anonymiseras så att de inte kan spåras tillbaka till dig 3 år efter slutet av det kalenderår vari köpet genomfördes. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser mm. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav. Verksamhetens räkenskapsinformation förvaras i 7 år fram till och med räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagens krav.

 

6. SÄKERHET

6.1 Hemsex.se/DNCN Invest AB har genomfört alla rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att dina personuppgifter oavsiktligt eller på olagligt vis förstörs, försvinner, förändras, försämras, missbrukas, offentliggörs eller hamnar i obehörig ägo.

6.2 Det är endast medarbetare med berättigade behov att komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete som har tillgång till din persondata.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Hemsex.se/DNCN Invest AB är ansvariga för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida.

7.2 Om du vill ta fördel av en eller flera av de rättigheter som återges i punkt 4, eller om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhets personuppgiftspolicy kan du kontakta:

 

Hemsex.se

DNCN Invest AB

Regeringsgatan 76

111 39 Stockholm, Sverige

 

Mail: info@hemsex.se

Telefon: +46 8 545 158 30

 

8. COOKIES

8.1 Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om att cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

 

9. FÖRÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

9.1 I händelse av förändringar i vår verksamhets personuppgiftspolicy informeras du om dessa nästa gång du besöker vår hemsida.

 

10. VERSIONER

10.1 Detta är version 2 av Hemsex.se/DNCN Invest AB personuppgiftspolicy, daterat den 2021-08-10.


We accept
All card transactions are handled securely and discretely by our authorized merchant Verotel.com, our authorized sales agents.

The website and the service is operated by DNCN Invest AB, a company registered under the laws of Sweden. Company address: Regeringsgatan 76. 111 39 Stockholm